از کات زدن بپرهیزید!

forehand-push-table-tennis-coaching

کات زدن در تنیس روی میز یکی از تکنیک های مهم این رشته ورزشی است. شما باید قادر باشید که این تکنیک را بدرستی اجرا کنید زیرا بسیار از این تکنیک خصوصا در ابتدای بازی استفاده خواهید کرد. بسیاری از سرویس هایی که توسط بازیکنان زده می شود با پیچ زیری و کوتاه هستند که […]