چالش سطل آب یخ به دنیای تنیس روی میز نیز رسید…

چالش سطل آب یخ تنیس روی میز

همانطور که در جریان هستید، چالش سطل آب یخ در روزهای اخیر بسیار همه گیر شده است و بسیاری از افراد مشهور نیز برای حمایت از این کار این چالش را انجام میدهند. با این کار آنها به پخش شدن سریع تر موضوع و کمک به این کار خیرخواهانه کمک می کنند. در دنیای تنیس […]