هنر قاطع بودن در تنیس روی میز

Maze3_2_10

قاطع بودن در اجرای ضربات تنیس روی میز و تکنیک های آن جز هنرهایی است که تعداد کمی از بازیکنان آن را دارند، مردد بودن در اجرای ضربات و تکنیک ها نتایج به مراتب بدتری را از قاطع بودن در اکثریت مواقع به بار می آورد