تمرین تنیس روی میز:شماره یک

img_home_peter_li_drills

از این پس به بخش های سایت TTHistory بخشی به نام آموزش اضافه می گردد که امیدوارم این بخش بتواند مورد رضایت دوستان قرار گیرد. مدت ها بود قصد تغییراتی در سایت داشتم نه از نظر ظاهری بلکه محتوایی…حس می کردم ممکن است دچار یکنواختی شویم. در نهایت به بحث آموزش رسیدم…. در این بخش […]