کیفیت در برابر کمیت – برای تمرینات خود برنامه ریزی کنید

79_0

باید برای تمرینات خود در تنیس روی میز برنامه ریزی نمایید، تمرینات مختلفی را برای ضعف های خود طراحی کنید و با حریفان متفاوتی روبرو گردید