کیفیت در برابر کمیت – برای تمرینات خود برنامه ریزی کنید

79_0

باید برای تمرینات خود در تنیس روی میز برنامه ریزی نمایید، تمرینات مختلفی را برای ضعف های خود طراحی کنید و با حریفان متفاوتی روبرو گردید

هنر قاطع بودن در تنیس روی میز

Maze3_2_10

قاطع بودن در اجرای ضربات تنیس روی میز و تکنیک های آن جز هنرهایی است که تعداد کمی از بازیکنان آن را دارند، مردد بودن در اجرای ضربات و تکنیک ها نتایج به مراتب بدتری را از قاطع بودن در اکثریت مواقع به بار می آورد