دریافت سرویس، کلید برتری شما

AO2010_4_224

شاید یکی از مهم ترین بخش های تنیس روی میز دریافت سرویس باشد، بسته به این که نوع سرویس چگونه است شما می توانید پاسخ های متفاوتی به آن بدهید. اگر سرویسی که به طرف شما زده می شود به بیرون از میز بیاید، باید حمله نمایید و بازی را شما به رالی بکشانید و […]